wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Láska nepozná hriech, je splynutie duší a tiel do harmónie vesmíru! Zachovaj si rovnováhu v harmónii súzvuku a budeš mať spokojný život!

 


 

Zaujímavosťou sú „tri Tobiášove noci“, striktný zákaz akéhokoľvek obcovania medzi manželmi po tri noci po svadobnom požehnaní, ktoré uplatňovali hlavne Galovia a Vizigóti. Tobiášov sobáš bol dosť zvláštny. Predchádzajúcich Sáriných sedem manželov zahynulo počas svadobnej noci bez toho, aby naplnili manželstvo. Jedného po druhom ich zabíjal démon zamilovaný do mladej novomanželky. Lenže, ako vysvetľuje archanjel Rafael: „Démon má moc len nad tými, ktorí v manželstve vyobcujú zo svojej mysle Boha a oddávajú sa túžbe ako bezduchý kôň alebo somár. Ale ty, keď vstúpiš do manželskej izby, nedotýkaj sa svojej ženy tri dni a tri noci a zotrvajte spolu v modlitbách“. Tak urobil Tobiáš, vysvetlil svojej žene, že tri noci sú dlžní Bohu, pretože sú potomkovia zbožných mužov a nemôžu sa spájať tak, ako to robia potomkovia neznajbohov. Kresťanom sa od najstarších dôb vštepovala a doporučovala dočasná cudnosť z úcty ku sviatosti a k požehnaniu. Zachovávanie troch nocí cudnosti sa rozšírilo v 7.-9. stor. s obvyklým odkazom na Tobiáša. Od 12. storočia sa objavuje odbremenenie od tohto nariadenia a „začína sa predávať právo prvej noci“ od biskupov. Od 14. do 16. storočia parlamentné výnosy a rozsudky postupne od nich oslobodzovali a po tridentskom koncile už trojdňový odklad nebol záväzný, ale ako doporučenie zostal v rímskokatolíckom misále až do roku 1962. Z ľudovej mysle sa však tento zažitý zvyk strácal pomalšie, hlavne vo Francii, kde sa cudnosť novomanželky dodržovala jeden až tri dni a niekedy až do prvej nedele po svadbe. Toto sa dodržovalo aj u Slovanov.

Vo všetkých primitívnych civilizáciách bolo jednanie o sobáši záležitosťou mužov a žena do nich nemala čo hovoriť. Ženské práva sú neskorým výplodom civilizácie. Teória vzájomného súhlasu padla na úrodnú pôdu až po zrušení doživotného poručníctva nad ženou. Do veci sa vložila Cirkev cirkevným právom. Narazila však - na začiatku uvedeného germánskeho zákonodarstva, kde otec odovzdáva manželovi moc nad ženou – na mundium. Až v 12. stor. sa overovanie súhlasu oboch snúbencov objavilo v liturgických „ordines“. Otcov súhlas už nie je treba, ale sa doporučuje, ani kňazi nechcú hlásať vzburu proti otcovi i matke. Koncom stredoveku už bol najrozšírenejší obrad, kedy kňaz odovzdáva nevestu ženíchovi a nie otec. Otec ju privedie k dverám kostola. V 17. storočí sa definitívne presadilo, že ženu neodovzdáva mužovi ani otec, ani kňaz, ale oni sa navzájom odovzdávajú sebe, jeden druhému. V tomto čase sa pri sobáši kňaz pýta najprv muža a potom ženy, čiže akt povedania áno hovorí najprv muž a potom žena. Tak zaniklo vlastníctvo ženy, s ktorým počítal pôvodný sobáš.

Toto učenie o konsenzualizme, podľa ktorého je jedinou podstatou sobáša a predmetom sviatosti obojstranný súhlas snúbencov, pretrvalo dodnes. „Manželstvo vzniká súhlasom obidvoch strán právoplatne vyjadreným, právne spôsobilými osobami; tento súhlas nemôže byť nahradený žiadnou inou ľudskou mocou“, hovorí sa v kódexe kanonického práva Jána Pavla II. z roku 1983. V Dopise rodinám z roku 1994 pripomína, že ako kresťania sú manželia v očiach cirkvi „pastieri sviatosti manželstva“. Takže ženích a nevesta sa dnes berú, nik ich neoddáva.

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cbrsk.euweb.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
  
 
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz 
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz  
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org


 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 1998  cezmin.wz.sk