wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Manželstvo je ako krehká nádoba, rýchlo sa môže rozbiť a ťažko sa dá zlepiť!

Sv. Augustín sa narodil r. 354 v Thagaste (dnešné Alžírsko) a v šestnástich rokoch prišiel do Kartága, kde sa dal zlákať nástrahami veľkomesta. V sedem-nástich rokoch (ešte ako študent) mal konkubínu, s ktorou prežil štrnásť rokov. Považoval sa za Manichejca a práve vnútorné poznanie tejto sekty mu napomohlo k napádaniu ich koncepcie manželstva. Jeho mierumilovná a bohabojná matka Monika neustále dohovárala synovi a robila mu výčitky za jeho hriešny pomer a manichejské presvedčenie, tak v r. 383 opustil Afriku a išiel do Ríma, neskôr do Milána. V Miláne ho r. 387 obrátil na kresťanstvo sv. Ambróz. Roku 391 sa stal biskupom mesta Hippon (v Alžírsku) a zostal tam do smrti roku 430. Život tohto svätca a spisy o manželstve sa delí na boj proti manicheizmu (387 – 400), proti Jovinianizmu (400) a proti pelagianizmu (412 – 430).

Manichejci – žiaci Maniho, perzského heretika z 3. stor. – veria v kozmický dualizmus: podľa nich sa od počiatku stretávajú dvaja bohovia, dve nestvorené a navzájom nepriateľské prírody. Svet je stvorením zlého; zjedol polovicu božskej prírody a väzní jej svetlo v žalári hmoty. Človek má v tele zlomok tohto božského svetla a odovzdáva ho svojím potomkom, ale znovu len v telesných okovách. Rozmnožovanie je teda špatné, pretože oddiaľuje oslobodenie svetla zajatého v ľudskom tele. Hlásajú konkubinát a antikoncepciu ako najmenšie zlo a pre najctnostnejších pohlavnú zdržanlivosť. Joviánovi žiaci naopak zavrhujú tradičnú nadradenosť panictva nad manželstvom. Podľa nich je oboje sviatosťou. Tento názor, ktorý je dnes oficiálnym cirkevným učením, spôsobil v oných storočiach neistoty dosť mrzutostí a následkov. Mnohé rehoľné sestry zrušili sľuby, aby sa mohli vydať.

Anglický mních Pelagianus, ktorý začal kázania v Afrike okolo roku 410 prišiel s optimistickejším učením, pretože odmieta prenos prvotného hriechu a verí, že človek môže dôjsť k spáse vlastnými silami a slobodnou vôľou, teda bez prispenia Božej milosti. Hlása predovšetkým pohlavnú zdržanlivosť. Jeho žiaci, hlavne Julián z Eclanu, učili, že sexuálna túžba je pud prirodzený a teda božského pôvodu, i keď panictvo a cudnosť sú aj u nich na prvom mieste hodnôt. Sexuálne spojenie považujú za samu podstatu manželstva, ktoré nie je poškvrnené prvotným hriechom. Augustín zaujíma medzi extrémami neobyčajne vyvážené postavenie. Človek je poškvrnený prvotným hriechom, tvrdí s manichejcami proti jovinianom; ale manželstvo je ustanovenie dobré a z vôle Božej, dodáva s jovinianmi proti manichejcom. Pretože je treba manželstvo „ospravedlniť“ Augustín zhrnul úvahy prvých cirkevných otcov do troch pojmovdobra: prodes, fides, sacramentum – potomstvo, vernosť, sviatosť.

Prvou kladnou stránkou manželstva je plodenie potomkov. Vedľa tohto tradičného dôvodu Augustín kladie vernosť, „vzájomnú pomoc“, kedy jeden druhému napomáha niesť jeho vlastnú slabosť, odvracajúc tak nebezpečenstvo nezdržanlivosti. Táto vernosť je ako liek proti smilstvu a stojí u koreňa povestnej „manželskej povinnosti“, ktorú musíme plniť, aby sme svojho partnera uchránili, ušetrili hriechu cudzoložstva. Žena nemá vládu nad svojím telom podobne ako muž nad svojím, hovorí sv. Pavol. Neodopierajte sa jeden druhému, len po spoločnej dohode a na čas, aby ste sa ponorili do modlitieb. Potom sa k sebe vráťte, aby Satan nepokúšal vašu nezdržanlivosť. (1 Korintským 7, 4-5). Hranice manželskej povinnosti Augustín rozširuje i na styky, ktorých cieľom nie je počatie. Jedná sa len o malý hriech, ktorý sa dá zmyť činmi milosrdenstva, napríklad almužnou. Tento hriech naviac pácha len ten, kto vyžaduje manželskú povinnosť, ten druhý sa iba podrobuje, nehreší vôbec. Tretím dobrom manželstva je sacramentum. Neznamená to isté, čo dnešný pojem „sviatosť“. Výraz je prekladom gréckeho slova „mysterion“ (tajomstvo). Muž a žena v manželstve svojou vzájomnou láskou primeriavajú Kristovu lásku ku kresťanskému spoločenstvu. V Augustínovom uvažovaní je najprednejším dobrom v manželstve práve vzájomná láska. Plodenie je potom len prirodzeným dôsledkom párového spolužitia, nie jeho ďalším článkom Neskôr sa dôraz kládol zasa v prvom rade na potomstvo a potom sviatosť.

Na konci 4. stor. sv. Hieronym považuje za nedôstojné pre kňaza aktívne sa podieľať na svadbách. Duchovní na západe odmietali mladým kresťankám rolu poručníka. Sirotu naozaj mohol vydať namiesto otca kňaz. Za takých okolností je celkom pochopiteľné, že svadobné požehnanie nepatrilo medzi kresťanské priority. Na Východe (byzancia) ale bolo skutočne povinné svadobné požehnanie kňazom až do začiatku 10. stor. a na západe až v 16. stor. V Ríme sa už od 4.stor. objavuje požehnanie na svätom mieste, ono „uelatio“, čiže hlavný rituál kresťanských svadieb. V rovnakej dobe vzniká i svadobná omša. Karol Veľký kapitulným výnosom z r. 802 nariadil snúbencom predstúpiť pred kňaza, ako jednu z podmienok platnosti manželstva, ale až ďalší kapitulný výnos sa vyjadruje presnejšie, keď ukladá snúbencom predstúpenie pred kňaza a potom prijatie požehnania, „pokiaľ je dievka panna“. Ešte stále cirkev nežehná všetkým párom. Požehnanie je privilégiom, ktoré sa udeľuje „neskazeným“, teda čistým. Logicky je odopreté všetkým, čo mali milenky, konkubíny, vdovcom, vdovám a rozlúčeným manželom, ktorí uzatvárajú manželstvo druhý krát, ďalej tým, čo zrušili zasnúbenie a berú si inú ženu. Tieto manželstvá však netratia na platnosti a nerozlučiteľnosti i pred samotnou Cirkvou. Ku koncu vlády dynastie Karlovcov sa európska tradícia zjednotila tak, že sa požehnanie udeľuje v kostole súčasne so zahalením ženícha a nevesty závojom podľa rímskeho rituálu.

Foto č.1.: Daniela Podobová a Pavol Kubička z D. Chlebian. č.2. Zľava doprava: Rozália Danišová z V. Bedzian, Milan a Helena Danišovi z Topoľčian, Milan Daniš ml. a nevesta Erika Danišová z Topoľčian.

 

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cbrsk.euweb.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
  
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org 
 
  Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz 
   Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 
 Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz 
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz  
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia1998 cezmin.wz.sk/