wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Žiť vo zväzku manželskom nie je len prechádzka ružovým sadom, ale aj zodpovednosť za život toho druhého a za budúcu generáciu - potomkov!

Sviatosť manželstva – sobáš v kostole

(ďalej je pravoslávna svadba)

Sviatosť manželstva u žiadateľov predpokladá vieru a aj ju vyžaduje. Manželstvo vzniká manželskou zmluvou, neodvolateľnou vzájomnou dohodou, ktorou sa manželia slobodne sebe navzájom darujú a vzájomne sa prijímajú. To si vyžaduje úplnú vernosť manželov, nerozlučiteľnú jednotu manželského zväzku. Kresťanskí manželia spájajú v sebe božské s ľudským, aby telesne a duchovne zostali verní. Manželstvo je zamerané tak na plodenie detí - potomstva - a ich výchovu, ako aj na rovnoprávne vzťahy medzi mužom a ženou, čiže na vzájomné porozumenie.

Obrad - sviatosti manželstva

Kňaz privíta novomanželov pri vchode do kostola alebo ide zo sakristie hneď k oltáru a svadobčanov privíta pozdravom veriacich v omši. Sprievod k oltáru ide nasledovne, pokiaľ kňaz ženícha a nevestu privíta pri vchode do chrámu Božieho:

Svadba sestier Márie a Blanky Záhumenských v Bošanoch;

najprv idú miništranti, za nimi kňaz, potom ženích s nevestou a svedkami za nimi, po nich družičky, družbovia rodičia a ostatná rodina. Je zvykom, že nevestu odvádza k oltáru prvý družba a ženícha prvá družica alebo nevestu odvádza otec a ženícha matka. Najčastejšie sa praktizuje podľa domácej tradície tak, že nevestu a ženícha odvádzajú k oltáru prvá družica v čele sprievodu so ženíchom, po nich družice a družbovia a za nimi kráča prvý družba s nevestou, ktorú dovedie k oltáru k už stojacemu ženíchovi. Hrá organ. Muž zaujíma miesto po pravom boku ženy. (Táto tradícia má hlboké korene. Traduje sa, že pravá ruka muža musí byť voľná, aby v prípade ohrozenia mohol tasiť meč alebo chytiť útočníka, či iný nástroj a ochrániť tak život svojej vyvolenej.)

 

Družba Jozef Káčik z Krušoviec (1947).

Bohoslužba: Prvé čítanie, Alelujový verš, Evanjelium, po Evanjeliu kňaz vysvetľuje tajomstvo kresťanského manželstva, dôstojnosť manželskej lásky, sviatostnú milosť a povinnosti manželov.

Alelujový verš

 

Aleluja. – Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás a jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. Aleluja. Alebo: Aleluja. – Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Aleluja..

Evanjelium

Aby sme obidvaja dožili staroby

V Evanjeliu: čítanie z knihy Tobiáša (8, 5-10). Po svätej hostine Tobiáš povedal Sáre: „ Sme deti svätých, a preto naše manželstvo nemôže byť také ako u pohanov, ktorí nepoznajú Boha.“

Obidvaja vstali a vrúcne sa spolu modlili, aby sa im dostalo zdravia. Tobiáš takto vravel: „ Pane, Bože našich otcov, nech ti dobrorečia nebo i zem, more i pramene a rieky i všetky tvoje stvorenia, ktoré žijú v nich. Ty si stvoril Ada-ma z hliny zeme a za pomocnicu si mu dal Evu. A teraz, Pane, ty vieš, že nie z chlipnosti si beriem svoju sestru za manželku, ale iba z lásky k potomkom, aby požehnávali tvoje meno na veky vekov.“ Aj Sára vravela: „ Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa, aby sme sa obidvaja v zdraví dožili staroby.“ Počuli sme Slovo Pánovo.

Sobášny obrad

Všetci prítomní stoja a kňaz sa pýta:

-Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán pred zástupom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Obaja odpovedia: - Áno.

Kňaz: Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Obaja odpovedia: Áno.

Kňaz kladie otázku mladšiemu manželskému páru:

Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Evanjelia a zákonov jeho Cirkvi? Obaja odpovedia: Áno.

Manželský súhlas - Prvá formula

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. (Podajú si ruky.)

Kňaz sa pýta muža: Berieš si Zuzanu za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Potom sa to isté pýta ženy a ona odpovedá.

Druhá formula

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. (Podajú si ruky.)

Muž povie: Ja Štefan, beriem si teba Zuzana za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena povie: Ja Zuzana, beriem si teba Štefan za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem  vernou  manželkou  a  že ťa  nikdy neopustím  ani v šťastí  ani  v  nešťastí,  ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Nasleduje potvrdenie kňazom položiac štólu na spojené ruky manželov.

Kňaz: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen

 

1.Dušan Kúdela s manželkou v Preseľanoch. Podanie rúk.

2. Dekan Andrej Lasab z Krušoviec požehnáva spojené ruky Štefana Kúdelu a Zuzany Novotnej.

3. Mária Kúdelová prisahá na kríž Ježiša Krista.

Prísaha novomanželov

Manželia môžu prisahať pri zapálenej (krstná svieca) svieci. Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Muž položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Žena položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj! (Tento kríž, na ktorom obaja prisahali, im kňaz po obrade odovzdá.)

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na posvätenie, ktoré položia na tácňu v rukách miništranta.

Kňaz: Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia povedia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou. Manžel nastokne prsteň manželke na prst a pritom hovorí: Zuzana, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i ducha Svätého.

Manželka nastokne prsteň na prst manžela a hovorí: Štefan, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i ducha Svätého.

Kňaz: Bratia a sestry, prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na svadbe v Káne urobil svoj prvý zázrak, aby zachoval v láske svoju nevestu Cirkev, týchto novomanželov a všetky manželstvá našej farnosti. Alebo povie: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov, za všetkých prítomných a za celú Cirkev.

Nasleduje Eucharistická bohoslužba nad obetnými darmi

Kňaz: Pane, láskavo prijmi dary, ktoré ti v túto radostnú chvíľu prinášame a otcovskou láskou ochraňuj tých, ktorých si spojil sviatostným zväzkom. Skrze Krista nášho Pána. Nasleduje modlitba požehnania nad novomanželmi. Kňaz sa obracia k novomanželom so zopnutými rukami a modlí sa. Potom rozopne ruky a pokračuje v modlitbe. (V tejto chvíli krstná matka môže zahaliť závojom novomanželku.)

Omša pokračuje modlitbou Domine Iesu a po pozdrave Pokoj Pánov nech je vždy s vami, novomanželia si podajú ruky. Novomanželia môžu prijímať pod obidvoma spôsobmi. Nasleduje prijímanie, po prijímaní požehnanie na konci omše, kedy kňaz rozprestrie ruky nad novomanželov a slávnostne hovorí požehnanie.

1. Odovzdanie prsteňov Štefan a Zuzana Kúdelovi,;

2.Stanislava Gálisová z Nadlíc navlieka obrúčku svojmu manželovi Robertovi;

3.Prijímanie Eucharistie - Stanislava Gálisová z Nadlíc.

 

Pred kostolom po sobáši

Po sobáši, keď vyjde ženích s nevestou pred kostolné dvere, všetci im blahoželajú s kyticami kvetov, tak svadobní hostia, ako aj občania, ktorí boli  prítomní na svadobnej omši. Pri gratuláciách starejšia s družbami pripevní ženíchovi na nohu reťaz so železnou trestaneckou guľou. Nemôže sa brániť, lebo mu práve blahoželajú ľudia. Kľúčik od zámku na reťazi vezme starejšia, ktorá mladomanželom blahoželá ako posledná z prítomných.

Trestanecká guľa

Starejšia hovorí ženíchovi: 

-Už si lapený do manželstva, už nebudeš robiť pestvá, ak chceš dolu guľu mať, výkupné nám musíš dať. Zdvihni ju a povedz, či je ťažká a potom ju podaj svojej žienke.

(Ženích povie že nie je ťažká a nevesta povie, že je ťažká). Starejšia hovorí:

-Manželský život je ako tá guľa na nohe, raz je ťažký, raz je ľahký, pre jedného ťažší, pre druhého ľahší a naopak.

Vtedy prinesie prvý družba chomút alebo jarmo a dá ho ženíchovi na šiju.

Manželské jarmo

Starejšia hovorí:

-Už si lapený do manželstva,  už nebudeš robiť pestvá,

ak chceš dolu chomút mať, výkupné nám musíš dať.

Ženích, aby si vedel, manželský život je jarmo sladké, ale i ťažké, už sa ho nikdy nezbavíš a aby si to nemal ľahké, teraz s tým sladkým jarmom pôjdeš s nami na svadobnú hostinu, kde nám dáš výkupné. Pôjdeš s guľou aj chomútom ( jarmom).

Výkupné nám dáš až v svadobnom dome.

1. Daniela Kačiková z H. Chlebian a Juraj Beták z Piešťan s trestaneckou guľou na nohe;

2.Ing.Karol Vražba - s manželkou Máriou Uvírovou - pred kostolom v Žabokrekoch nad Nitrou je ovenčený chomútom vyzdobeným mašľami.

Môj kamarát - ženích - cébečkár volačkou "Biely anjel" a jeho "Hviezdička" zTesár.

za ňou stojí ďalší kamarát cébečkár - svedok ženícha  - Ing.Peter Markovič z Trnavy s manželkou .

PRAVOSLÁVNA SVADBA

ибoчтo тaкoe Христианский православный брачный союз?“

18 — 16 лет.

Pozrite si www stránku: fotografia na pozadí tejto www stránky je spracovaná z jednej zo svadobných účesov "Jeaen Klebert" v Rusku.

ZAUJÍMAVÁ STRÁNKA ČESKEJ REPUBLIKY PRE RUSKÝCH MLADOMANŽELOV:

pprežiť svoju svadbu (pozrite si www stránku) v Prahe .

Svadobné zvyky rôznych národov sveta nájdete na tejto ruskej www stránke TU!

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2007http://cezmin.wz.sk/