wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Kým žiješ, máš šancu rozdávať bezpodmienečnú lásku akou Ťa obdarovávali rodičia!

Všetci z rodiny ženícha Kúdelu vojdu do domu a predstavujú sa rodine Novotnej. Po predstavovaní starejšia hovorí:

Za malú chvíľočku nech zostane tichučko, nech si prehovorím s mladoženíchom slovíčko.

Pribehne prvá družica a prinesie starejšiemu do ruky svadobné pierko s bielou vreckovkou pre ženícha.

 

Štefan Kúdela a Zuzana Novotná z H. Chlebian;

Starejšia povie:

Milý náš mladoženích, naša nevesta ti vzkazuje, že ona ťa verne miluje

a preto ti posiela pierečko zelené a šáteček bielený.

Keď pierko chceš na svojej hrudi mať,

musíš si nevestu v jej príbytku nájsť.

2. Pripínanie svadobného pierka Zelmanovi Štefanovi Ing. Jankeje.

 

Pripínanie svadobných pierok

A ty prvý družba jako svieca stojíš,
či mi na hruď brko riadne nepristrojíš?
A ty prvá družica, chop sa povinnosti,
daj družičkám a ženám pierečka radosti,
nech ich pripnú partnerom, nech si pusu dajú,
nech dnes v srdci veselosť, v tvárach úsmev majú.
 

Hľadanie nevesty v dome

V izbe za plachtou je skrytá nevesta a dve ženy.

Príde ženích so starejšou a starejšia povie:

-Keď chceš svoju milú nájsť,

musíš si ju vyhľadať všetkými svojimi orgánmi (VB orgán hľadá inde!)

- teda orgánmi čuchovými, hmatovými, sluchovými a inými...

Hľadanie nevesty v dome Kúdelových v H. Chlebanoch ženíchom z Jacoviec.

 

Nie vždy sa to podarí a z toho je smiech a veselosť.

Ženích nevestu našiel,

nevesta mu pripne pierko na hruď,

on jej odovzdá svadobnú kyticu,

 pobozkajú sa.

Odobierka od rodičov

 Starejšia hovorí:

Prestaneme na chvíľku hovoriť a spievať už sa ide nevesta aj ženích od rodičov odoberať.

Prvá družica dá na zem biele vankúše pred ženícha a nevestu. Rodičia sa postavia oproti svojím

deťom držiac v ruke pohár s vetvičkou rozmarínu v pohári so svätenou vodou a starejšia ešte zanôti:

Bože môj, otče môj, svadba sa začína, bože môj, otče môj, ktože ju dokoná.

Dokoná ju otiec, dokoná ju mati, čo nám bude treba, to nám musia dati.

Po zanôtení hovorí:

Milí a vážení priatelia!

Tak jako starí Židia a pohania, tak aj naši katolíci kresťania nám takú obyčaj zanechali, že pri vstupe do stavu manželského svojich blízkych priateľov povolali. Poneváč naši priatelia Novotnovci, v čom im Pán Boh pomáhal, v zdraví svoju dcéru Zuzku vychovali a tá si zaumienila vstúpiť do stavu manželského, ale sama to previesť nemôže, prosia vás, aby ste jej na pomoci boli. Na jej žiadosť prišli sme do príbytku tohto a preto jako povolaná starejšia načaté dospievam i dohovorím: 

Starejšia začne spievať:

Ani jesť, ani piť veru nebudeme, pokiaľ si povinnosť svoju nesplníme.

Starejšia hovorí:

Milí rodičia!

Keď sa vtáča operí a poberá sa von z hniezda, aby si svoju rodinu založilo, tak aj vaša dcérka Zuzanka urobila, lebo ju príroda k tomu donútila. Napísané je: Keď dcéra opustí svojho otca a matku svoju a pripojí sa k svojmu mužovi, urobí skutok správny, lebo keď jeden padne do nemoci, ten druhý mu je na pomoci. Nermúťte sa nad tým rodičia, ona i naďalej vašou dcérou zostane. Chce vám poďakovať za lásku a opateru, aj keď je povinnosťou rodičovskou deti svoje vychovať a do manželstva odprevadiť. Poverili ma, ako starejšiu, povedať vám tieto slováStrojíme sa k sobášu a chceme vám poďakovať za lásku vašu, ktorou ste nás až do dnešného dňa zahŕňali.

Starejšia povie upozornenie pre hosťov:

Prosím tu prítomných svadobných hosťov o chvíľu ticha a pozornosti. Starejšia hovorí ženíchovi a neveste:

Nevesta i ty ženích, kľaknite si na kolená a pobozkajte ruky svojich rodičov. Matkine za lásku a nehu, s ktorou vás doposiaľ zahŕňala, za prebdené noci a vzornú starostlivosť pri vašich chorobách. Otcove ruky vždy pilne na obživu pracovali a za vaše pestvá vás spravodlivo trestali. Ženích a nevesta, odproste svojich rodičov a požiadajte ich o rodičovské požehnanie.

Štefánia Mikulášová z H. Chlebian a Ján Bočkay z D. Chlebian. Odobierka sa konala len od matiek. Pred sobášom v ich vážnom životnom rozhodnutí, vstupe do stavu manželského, išli mladomanželia k hrobu svojich otcov, aby im vzdali úctu za svoj život .

 

 Opakujte po mne:

Mamička a otecko, ľutujeme všetky previnenia vedomé i nevedomé, ktorými sme vám zármutok urobili. Prosíme vás o rodičovské požehnanie.

Rodičia ich pokropia svätenou vodou v znaku kríža a povedia:

V mene Otca, i Syna, i Ducha svätého amen. Nech vám Boh odpustí a požehná váš stav manželský.

 

Starejšia povie:

Ženích, pobozkaj ruku matke i otcovi nevesty a opakuj po mne: ďakujem vám mama, otec za dcéru, ktorú ste pre mňa vychovali a dnes ju do mojej opatery prepustili. Sľubujem vám, že vašej dcére dobrým a verným manželom budem a že na vás nikdy nezabudnem. Želám vám veľa zdravia a sily, aby ste sa z nás tešili.

Starejšia hovorí:

Teraz ty nevesta opakuj po mne slová:

Ďakujem vám mama, otec, za syna ktorého ste pre mňa vychovali. Sľubujem vám, že mu dobrou a vernou ženou budem a na vás nikdy nezabudnem.

Želám vám zdravia a sily, aby ste sa z nás a našich detí tešili.

Starejšia hovorí:

Rodičia, urobte svojím deťom znak kríža na čelo a pobozkajte ich na líce tak, ako keď boli vaše malé deti. S vaším súhlasom a požehnaním môžeme sa odobrať k sobášu do chrámu Božieho, kde mladí uzavrú manželský zväzok na celý život.

Nevesta Zuzanka!

Koruna belostná kryje hlávku tvoju,
odvedieme ťa k oltáru, ako kráľa k boju,
v nej ťa pred oltárom korunovať budú
pred mnohými svedkami kresťanského ľudu.

Milena Danišová s manželom z Topoľčian.


Ťažký to okamžik, Zuzanka rozmilá,
končí sa sloboda Tvojmu srdcu milá.
Už musíš opustiť matku, otca svojho,
prísahou si zviazať, človeka cudzieho.


V láske a vernosti so Števkom nažívaj,
hriechu a zlým ľuďom radšej sa vyhýbaj.
Rodičov svojich maj vždy na pamäti,
nech sa tvoja láska od nich neodvráti.


Oni ťa chovali od malička tvého,
nikdy ti nedali naučenia zlého.
Za to im ty vernou dcérou až do smrti zostávaj
a v tvojom manželstve Pán Boh ti pomáhaj.


Nuž, poďte v pokoji,
Pán Boh vám lásku spojí
pristúpite k oltáru a budete svoji.

Starejšia zaspieva:
Za našimi humny je topoľ vysoký
dobre si Zuzanka, dobre si rozmysli.
Dobre si rozmysli, aj si dobre rozváž,
abys neplakala, keď pôjdeš na sobáš.

 Odchod z domu nevesty

 

Nevesta a ženích vychádzajú pred dvere.

Starejšia spieva:

Vyšla predo dvere, hej, vlasy na nej vejú na vienok zelený ony jej padajú.

Zdenka Ficová z Veľkých Bedzian.

Pozri sa Zuzanka, hej, ešte raz do dvora, ako ti družičky vo dva rady stoja.

Pozri sa Zuzanka, hej na kostolnú vežu, už tvoju slobodu, do ručníčka viažu.

Zbohom zostávajte, hej, mamičkine prahy, čo vás prekráčali, moje biele nohy.

Zbohom zostávajte, hej, mamičkine kľučky, čo vás otvárali, moje biele rúčky.

Po vyjdení nevesty prvá družica vezme pod ľavú pazuchu ženícha a postaví sa s ním dopredu.

Pravá ruka ženícha

Družica musí stáť po ženíchovej ľavej ruke a aj ostatné devy a ženy.

Tento zvyk sa traduje stáročia a hovorí sa, ženích a každý muž musí mať voľnú PRAVÚ RUKU  pre prípad nutnej obrany svojej vyvolenej. Zvyk sa umocnil v časoch rytierov, kedy museli mať voľnú pravú ruku pre prípadné vytasenie šable (či valašky) na ochranu nežného pohlavia.

Za ženíchom a prvou družicou kráčajú družice a družbovia a na konci dvojíc je nevesta s prvým družbom.

Za nimi kráčajú rodičia, starí rodičia, súrodenci, po nich krstní rodičia a napokon ďalší pozvaní hostia z rodiny a priatelia.

Vonku pri odchode starejšia spieva a pridajú sa aj družice a družbovia so svadobčanmi:

Cestou do kostola svadobčania spievajú piesne ako napríklad:

„Horenka, horenka, hora...

Vy stromečky okolo Rajčianky...

Vydala mamička...“ atď.

  Moje
webové stránky

 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2007http://cezmin.wz.sk/