wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Život človeka je najvyššou hodnotou na tomto svete a rodinný zväzok je tak posvätný, ako aj manželstvo!

"Manželstvo predsa (zatiaľ ) nie je výhradne  otázkou cnosti"

Panovník Karol Veľký poslúžil aj za odstrašujúci príklad pre boj s germánskymi prežitkami. Išlo o zločin - incest. Tento „tajný hriech“ sa cisár neodvážil priznať ani na spovedi a zázračne ho odhalil archanjel Gabriel, aby ho uchránil od večného zatratenia. Karlamagnus saga podrobne opisuje, čoho sa dopustil so svojou sestrou Gizelou. Ich plodom bol Roland, ktorého potom vydával za svojho synovca. Niet samozrejme dôkazov, ktoré by potvrdili túto legendu, je iba hypotéza, že to mohla byť skutočnosť. Hrdinovia, ktorí vzišli z incestného vzťahu, sú najčastejším zjavom v germánskej a keltskej mytológii. Napríklad Siegfrield je synom Žigmunda a jeho sestry Sieglindy. Okrem Karola Veľkého sa incestu dopustil aj veľký kráľ stredovekej mytológie, Artuš so sestrou Morgain (Morgana), s ktorou splodil Mordreda a ten ho pripravil o trón. Aj Írska literatúra ma svojich hrdinov zrodených zo surodeneckých spojení. Hrdinovia, tak ako egyptskí faraóni boli odkázaní rozmnožovať sa medzi sebou, aby zachovali pôvodný charakter svojej rasy. Cirkevný koncil v merovejskej a karolínskej dobe znovu a znovu opakuje zákazy incestu. Z židovského myslenia zdedila Európa najprísnejší zákaz incestu, ale...

Starý zákon nám okrem Mojžišovho zákazu prináša slávne príklady incestu. Lótové dcéry opili svojho otca, aby si zaistili potomstvo. Tamara sa preobliekla za prostitútku, aby so svokrom Judom počala syna Fáresa. Práve z biblickej a rabínskej tradície vzišla v stredoveku najčastejšie spochybňovaná otázka, totiž príbuzenstvo „zošvagrením“. Incest sa vzťahuje nielen na vlastných pokrvných, ale taktiež na rodinu partnera. Muž a žena tvoria podľa knihy Genezis jediné telo a tak je partnerova rodina vlastná a preto pre ňu platia rovnaké zákazy ako pre pokrvných príbuzných. Kresťan sa teda v žiadnom prípade nesmie oženiť so sestrou svojej zomrelej manželky, pretože je „ako vlastná sestra“.

V rokoch 384 – 385 zakázal Teodor sobáše vlastných bratrancov a sesterníc, počítajúc samozrejme s výnimkami. Rímskokatolícka cirkev si však zachovávala všetky svoje obmedzenia, ktoré potom v 11.-12. stor. prešli do cirkevného práva vďaka Izidorovi zo Sevilly. Zbožní preláti sú jediní, ktorí sa otvorene postavili čeliť vladárom, nedo-držiavajúcim zákazy incestu. Umiernení navrhujú zachovať krvismilné manželstvá, uzatvorené pred krstom. U Židov zákaz siahal len k bra-trancom a sesterniciam, v Ríme k strýkom a tetám. V zákonodarstve Španielska u Vizigótov v 6. stor. je zákaz manželstva medzi bratran-cami a sesternicami rozšírený o bratrancov a sesternice z druhého kolena. Rím príjme tento predpis za svoj v 8. - 9. stor. a rozšíri ho po celom kresťanskom svete. Šiesty stupeň je považovaný za hranicu pokrvného príbuzenstva, brániacu sobášu.

Sú dva systémy počítania príbuzenského vzťahu po meči. V rímskom systéme, ktorého sa držalo svetské zákonodarstvo, sa pri výpočte stupňa príbuzenstva hľadá spoločný predok a od neho späť sa počíta ďalej. Zatiaľ germánsky systém, ktorý si osvojila cirkev, počíta horizontálne po generáciách, nie po jednotlivých osobách, brat je teda na prvom stupni. Skutočnosť, že v Starom zákone sa taktiež používa výpočet po generáciách, sa stala argumentom a presadila sa prijatím v 6. stor. a ako som už uviedla, v 11.-12. stor. bola rozšírená po celom kresťanskom svete. 

   S V E T S K Ý                                      C I R K E V N Ý

RÍMSKY SYSTÉM                            GERMÁNSKY SYSTÉM

7

6  8

5  7  9

4  6  8  10

3  5  7  9  11

2  4  6  8  10  12

1  3  5  7  9  11  13

X  2  4  6  8  10  12  14

  pradedo

  deti   prastrýc

  otec    strýc  bratranec z 2 kolena

  ja  brat bratranec   bratranec z 2kolena

  otec,strýc,bratranec z druhého  kolena

JA,brat,bratranec,bratranec z 2 kolena

7

6  7

5  6  7

4  5  6  7

3  4  5  6  7

2  3  4  5  6  7

1  2  3  4  5  6  7

X  1  2  3  4  5  6  7

Roku 1059 pápež Mikuláš II. Zvolal všeobecný koncil, kde sa definovala zásada siedmych stupňov: „Muž, ktorý si vezme za ženu do siedmeho stupňa príbuzenského stupňa, dostane od svojho biskupa cirkevný príkaz, aby sa jej zriekol. Keď tak neurobí, bude exkominikovaný.“ Roku 1063 sa stanovil spôsob výpočtu, ktorý bol úradne potvrdený Alexandrom II. r. 1076. Pritom nejde o pokrvnosť v prísnom slova zmysle, ako tomu rozumieme dnes! Príčinou zákazu nebolo miesenie krvi. O degeneratívnych účinkoch nik vtedy nevedel. K priamemu príbuzenstvu sa tak pripojuje aj príbuznosť adoptívna, medzi dieťaťom a adoptívnymi rodičmi až do uvedeného siedmeho kanonického stupňa. Duchovná (medzi kmotrami, kmotrencami a ich rodinami) a príbuznosť vzniknutá sobášom (medzi manželom a jeho náprotivnou rodinou manželky). Cirkev sa snaží presadiť nerozlučiteľnosť manželstva a prišli uvedené zákazy siedmych stupňov.

Systém siedmych stupňov nemal dlhého trvania, na štvrtom koncile v Latrane roku 1215 sa obmedzili na štyri stupne. Toto obmedzenie vydrží až do roku 1917 (kánon 1076), kedy sa počet zapovedaných stupňov obmedzil na tri stupne (od bratrancov druhého kolena). Perlička, americkým indiánom to bolo povolené už v roku 1537 tak, ako aj černochom. Pápež Ján Pavol II. v kódexe z roku 1983 zákaz ďalej zmiernil použitím rímskeho spôsobu výpočtu. V pobočnej línii je sobáš neplatný až do štvrtého stupňa čo zodpovedá druhému kanonickému stupňu (vlastní bratranci). Tolerantný prístup je zrejme trendom doby, keď sa uzatvárajú manželstva z väčších vzdialeností. Stredoveká cirkev tak musela od svojho prahu povymetať storočiami nahromadené pozostatky germánskeho, rímskeho a židovského manželstva.

(Na foto Anton Novotný a Margita Bačková (1960); )

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 2007http://cezmin.wz.sk/